Böcker, kapitel

Böcker, kapitel

Författare Titel År
Jessica Storbjörk, Eva Samuelsson
Brukarinflytande på vårdmarknaden : En paradox i missbruks- och beroendevården? 2017
Johan Edman
Swedish drug policy 2017
Filip Roumeliotis
Narkotikaprevention i det postpolitiska samhället : Demokrati, teknokrati och ideologiska låsningar 2017
Jan Blomqvist
Dogmer som dödar : Vägval för svensk narkotikapolitik 2017
Josefin Månsson, Mats Ekendahl
Drogproblematik på internet 2016
Bagga Bjerge, Esben Houborg, Johan Edman,
et al.
Concepts and policies directed at drug use i Denmark, Finland and Sweden 2017
Harald Klingemann, Storbjörk Jessica
The Treatment Response : Systemic Features, Paradigms and Socio-Cultural Frameworks 2016
Antti Maunu, Jukka Törrönen
The semiotics of Sulkunen : What does the two-way window show? 2017
Johan Edman
From self-control to medicalization. : The framing of the alcohol question at the international alcohol conferences. 2015
Alexandra Bogren
Karin Boye : normer, makt och styrning 2016
Jenny Cisneros Örnberg
Customer satisfaction over patient securyty? Value hierarchization in pharmaceutical retail 2015
Peter Wennberg, Håkan Källmen, Ludvig Kraus
The Dimensional Structure of the Alcohol Use Disorders Identification Test. 2015
Jürgen Rehm, Charlotte Probst, Ludwig Kraus
The addiction concept revisited 2014
Robin Room, Jenny Cisneros Örnberg
The governance of addictions at the international level 2015
Room Room
Sociocultural aspects of alcohol consumption 2014
Jessica Storbjörk
A study of a Swedish treatment policy reform proposal 2014
Jan Blomqvist
Av egen kraft - med andras stöd 2012
Kerstin Stenius
Commentary 2012
Jukka Törrönen
Kvinnans skyldigheter, friheter och njutningar i svenska och finska damtidningsannonser med alkoholmotiv från 1960-talet till 2000-talet 2012
Jenny Cisneros Örnberg, Tove Sohlberg
Swedish Tobacco policy : from rational choice to ‘harm to others’ 2012
Allaman Allamani, Fabio Voller, Börje Olsson,
et al.
Balance of power in alcohol policy. Balance across different groups and as a whole between societal changes and alcohol policy 2013
Jenny Cisneros Örnberg
Alcohol policy in the European Union 2013
Filip Roumeliotis
Prevention av vad? : Ungdomar, alkohol och förebyggande arbete 2012
Maria Abrahamson, Karin Heimdahl
Kvinnor dricker för att de mår dåligt - män dricker för att de är män : om könad diskurs i alkoholpolitiska propositioner och utredningar 1965 - 2011 2012
Jan Blomqvist
Perspektiv på missbruk och beroende - från Magnus Huss till Robert West 2012
Jan Blomqvist
Återhämtning från missbruk och beroende utan (och med) behandling 2012
Johan Edman
Vård och ideologi : Narkomanvården som politiskt slagfält 2012
Anne Berman, Peter Wennberg, Håkan Källmen
AUDIT och DUDIT – Att identifiera problem med alkohol och droger 2012
Jenny Cisneros Örnberg
Innanför och utanför nationens gränser : svensk alkoholpolitik i förändring 2012
Hanna Enefalk
Historisk återblick 2012
Hanna Enefalk, Johan Svensson
Totalkonsumtionsmodellen - en kort beskrivning 2012
Mona Livholts
Writing Water :  An Untimely Academic Novella 2012
Jessica Storbjörk
Skyldigheterna bakom rättigheterna i svensk välfärdslagstiftning 2012
Jessica Storbjörk
Inledning 2012
Jenny Cisneros Örnberg
The de-monopolization of pharmaceutical retail in Sweden : Policy, actors and arguments. 2012
Jan Blomqvist
Sjukdom, dålig vana, livsstil eller social konstruktion? : Om olika uppfattningar om missbruk och beroende och deras konsekvenser. 2012
Hanna Enefalk
"Three the Nordic Countries are, the Nordic Maid but one" : A different perspective on 19th-century university festivities 2011
Mona Livholts
Contemporary Untimely Post/Academic Writings : Transforming the Shape of Knowledge in Feminist Studies 2012
Johan Edman
En sjukdom? : Narkotikamissbrukarna och den politiska diagnosen 1967-1981 2011
Börje Olsson
Ett halvt sekel med narkotika : från panik och undergångsprofetior till hantering av ett vardagligt problem? 2011
Börje Olsson
Narkotikaproblemet i Sverige : framväxt och utveckling 2011
Börje Olsson
Reflexioner om narkotika som problem och politik : från vad till vad? 2011
Johan Edman, Jan Blomqvist
Jakten på den verksamma vården : Kunskapssträvanden och målsättningar inom den svenska missbrukarvården under ett sekel 2011
Jan Blomqvist
Att sluta missbruka - med eller utan samhällets hjälp 2011
Robin Room
The ambiguity of harm reduction: goal or means, and what constitutes harm? 2011
Robin Room
Alkogol'naya politika: polozhenie del i problemy v Evrope i Severnoi Azii (Alcohol politics: status of the problem in Europe and North Asia) 2011
P. Mäkelä, L. Schmidt, J. Rehm,
et al.
Alcohol: equity and social determinants. 2011
B. Fischer, W. Hall, S. Lenton,
et al.
Cannabis Policy : Moving beyond Stalemate 2011
Kerstin Stenius
Päihdehuolto Pohjoismaissa 2011
Thomas Babor, Kerstin Stenius
Health services : Treatment of substance use disorders within health services 2011
Franca Beccaria, Franco Prina, Sara Rolando,
et al.
Introduction 2011
Christoffer Tigerstedt, Jenni Simonen, Jukka Törrönen
Finnish drinking habits in the light of group interviews 2011
Jukka Törrönen
Kuvaus, näkökulma ja ääni (Description, viewpoint and voice) : Representaatioiden analyysi empiirisessä sosiaalitutkimuksessa (Analysing representations in empirical social research) 2011
Franca Beccaria, Franco Prina, Sara Rolando,
et al.
Conclusion : Continuity and change in two drinking cultures. In Franca Beccaria (ed.): Alcohol and generations 2011
Jukka Törrönen
Identiteettien ja subjektiasemien analyysi haastatteluaineistossa (The analysis of identities and subject positions in interview data) 2011
T. Babor, R. Caetano, S. Casswell,
et al.
Alcohol, no ordinary commodity : Research and public policy 2011
Mats Ramstedt
Hur mycket dricker vi? Om svårigheter att mäta svenskarnas alkoholkonsumtion 2011
T. Babor, J. Caulkins, G. Edwards,
et al.
Drug Policy and the Public Good 2011
A.-M. Laslett, P. Catalano, T. Chikritzhs,
et al.
The Range and Magnitude of Alcohol´s Harm to Others 2011
Robin Room
Cannabies Policy: Moving beyond Stalemate 2011
Robin Room
Addiction and personal responsibility as solutions to the contradictions of neoliberal consumerism. 2011
Alexandra Bogren
Sexualitet 2010
Jan Blomqvist
Projektet Mot en bättre missbrukarvård. Bakgrund och utgångspunkter. 2010
Irja Christophs, Jan Blomqvist, Maria Abrahamson
Mot en bättre missbrukarvård? Sammanfattning och diskussion. 2010
Jan Blomqvist
Perspektiv på missbruk och beroende. 2010
Jan Blomqvist
Vad betyder evidensbasering för missbrukarvården? 2010
Irja Christophs
Vad är problemet? Praktiker om praktiken : En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av svar på en öppen enkätfråga ställd till praktiker inom missbrukarvården 2010
J Rehm, Robin Room
Aggregate vs. individual data as bases for modelling the impact of alcohol on injury. 2010
Maria Abrahamson
Organisatioriska förutsättningar för gemensamma riktlinjer : Intervjuer med grupp-/ enhetschefer inom socialtjänst, beroendevård, frivård och LVM-vård 2010
Maria Abrahamson
Organisationsteoretiska utgångspunkter 2010
Irja Christophs
Metod 2010
Jan Blomqvist
Vad är problemet? : Perspektiv på missbruk och beroende. 2010
Jenny Cisneros Örnberg
The Europeanization of Swedish alcohol Policy : framing and New Modes of Governance 2009
Johan Edman
Örfilar och förnimmelser : Det svenska alkoholistvårdstvångets utveckling under 1900-talet 2010
R Room
The relation between blood alcohol content and clinically assessed intoxication: Lessons from applying the ICD-10 Y90 and Y91 codes in the emergency room. 2010
Robin Room, C.J. Cherpitel
Issues related to emergency department studies: Introduction. 2010
Jan Blomqvist
Behövs behandling? : Om "självläkning" och dess implikationer för hjälpsystemet. 2010
Thomas Babor, Kerstin Stenius, Anders Romelsjö
Päihdehuollon järjestelmät kansanterveyden näkökulmasta: hoidon väestövaikutusten välittäjät ja taustatekijät 2010
Maria Abrahamson, Kalle Tryggvesson
ASI - terror eller hjälp?  : Om socialtjänstens användning av standrardiserade klientbedömningsinstrument i två kommuner. 2009
Antonina Eriksson
Newspapers’ portrayal of alcohol licensing policy in Swedish restaurants 2009
Sharon Rødner Sznitman, B Olsson, R Room
A Cannabis Reader: Global Issues and Local Experiences – Perspectives on Cannabis Controversies : Treatment and Regulation in Europe. vol.1 2009
Mats Ramstedt, Eckart Kühlhorn
Alkoholkonsumtion och alkoholmissbruk i Sverige : – om variationer i tillgänglighet, totalkonsumtion och missbruk sedan 1965 2009
A Romelsjö, P Bendtsen
Att förebygga riskbruk av alkohol och alkoholrelaterade problem 2009
A Romelsjö
Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning – en resa från Olofström till Karolinska Institutet 2009
Maria Abrahamson
Unga kvinnors och män skilda världar i berättelser om alkohol, våld och rädsla för våld 2009
Börje Olsson
Cannabis' role in drawing attention to 'the drug problem' in Sweden 2009
Leif Lenke
An analysis of the significance of supply and market factors for variations in European cannabis use 2009
Eckart Kühlhorn, Tove Axelsson Sohlberg
En analys av abstinens och alkoholkonsumtion : Med sikte på de nyktra och kyrkliga sektorerna i befolkningen 2009
Sharon Sznitman Rödner
Cannabis treatment in Europe : A survey of services 2009
Sharon Rødner Sznitman, Börje Olsson, Robin Room
A Cannabis Reader: Global Issues and Local Experiences – Perspectives on Cannabis Controversies: Treatment and Regulation in Europe. vol.2 2009
Tove Axelsson Sohlberg
Den skötsamme invandraren : Etnicitet och alkoholvanor i den svenska befolkningen 2009
Jukka Törrönen
Drinking habits as described in the pub and drinking diaries of young adults 2009
Ingeborg Lund, Jukka Törrönen, Börje Olsson
Introduction 2009
Börje Olsson, Jukka Törrönen
Painting the Town Red : Concluding remarks 2009
Börje Olsson
Staging our dreams – alcohol and restaurants as pleasurable identity-constructing symbols 2009
R Room
In thinking about cannabis policy, what can be learned from alcohol and tobacco? 2009
R Room, C Tigerstedt
Nordic alcohol policies and the welfare state 2009
Thomas Babor, Kerstin Stenius, Susan Savva,
et al.
Publishing Addiction Science. A guide for the perplexed. 2nd Edition 2009
Johan Edman
Lösdrivarlagen och den samhällsfarliga lättjan 2009
Kerstin Stenius, Isidore Obot, Florence Kerr-Correa,
et al.
Beyond the Anglo-American world: Advice for researchers from developing and non-English-speaking countries. 2009

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
SoRAD
Stockholms universitet
SE - 106 91 Stockholm

Telefon: +46(0)8 16 20 00
Fax: +46(0)8 674 76 86

Användbara e-postadresser:

Föreståndare
Stf. föreståndare