Detta forskningsprogram ämnar studera reglering av pengaspel och behandling av spelproblem i fem olika delstudier. Syftet är att generera användbar kunskap till utformningen av behandling och andra insatser för individer med spelproblem, samt till strategier för att förebygga pengaspelandets skadeverkningar. När det gäller samhällsperspektivet kommer programmet att studera hur spelproblem definieras, hur behandlande personal förhåller sig till, och agerar gentemot, individer med spelproblem samt hur tillgänglig behandling påverkar och passar individer med spelproblem. Programmet kommer också att i en svensk kontext utveckla och validera adekvata test som berör spelbeteende och bedömning av spelrelaterade problem. Vidare syftar programmet till att undersöka spelproblem och relaterad psykiatrisk samsjuklighet i syfte att kartlägga hur de överlappar och vilka tillstånd som predicerar spelproblem och vice versa. När det gäller utveckling och effekten av policy kommer programmet att sammanfatta befintliga studier kring spelreglering. Den förestående förändringen av svensk spelmarknad kommer också att utvärderas i termer av konsekvenser för individen och samhället. Programmets sista delstudie kommer att sätta förändringar av svensk spelpolitik, såväl som förändringar i förhållande till individer med spelproblem, i en internationell kontext genom jämförelser med flertalet andra länder. Programmet ämnar således genera analyser som kan gynna utvecklingen av svensk spelpolitik. Forskargruppen är angelägen om att bidra till en förbättring av framtida policyarbete inom spelområdet, med syftet att så långt det är möjligt förhindra pengaspelandets skadeverkningar på individer och samhället.

Projektledare: Jenny Cisneros Örnberg

Övriga medarbetare: Kristina Sundqvist, Eva Samuelsson, Peter Wennberg, Jukka Törrönen, Robin Room, Ludwig Kraus, Anne H. Berman, Per Binde, Ingeborg Rossow, Rachel Volberg.

Projektets start- respektive sluttid: 1 januari 201731 december 2022.

Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Dnr 2016-07091.