Centre of Excellence: Exclusion and Inclusion in the Late Welfare State: the Case of Alcohol and Drugs.

SoRAD är ett av tretton s.k. Forte center som beviljats programanslag (2007-2016) inom ramen för FAS’ satsning på excellenta forskningsmiljöer. Forskningsprogrammet syftar till att bygga upp en långsiktig och fördjupad forskning kring normaliserings- och marginaliseringsprocesser i det senmoderna samhället, så som dessa kommer till uttryck i förändringar i, dominerande synsätt på, skadeverkningar av och samhälleliga regleringar av och reaktioner på, bruk och missbruk av alkohol och andra droger. Forskningen har i huvudsak organiserats utifrån centrets tre huvudsakliga forskningsteman ”konsumtionsvanor, problem och normer”, ”politik och samhälle på bruks- och missbruksområdet” och ”missbruk och beroende - samhällsreaktioner, behandling, återhämtningsprocesser”.  Programmet har byggts upp genom att ett antal seniora forskare och doktorander anställts på de erhållna forskningsmedlen, genom samarbete med redan pågående forskningsprojekt och inte minst genom att en rad nya projekt initierats på grundval av de idéer som forskningsprogrammet bygger på. Centre of Excellence-programmet har också möjliggjort samordning av forskningen inom SoRAD genom att fungera som plattform för pågående projekt som på olika sätt studerar aspekter av programmets huvudteman och genom att utarbeta nya forskningsansökningar varav flera erhållit finansiering. Programmet har också möjliggjort ett gästforskarprogram som på ett positivt sätt lett till ny forskning.  Ansvarig för forskningsprogrammet är föreståndare Jenny Cisneros Örnberg.